top of page
SERVIS | REVIZE | DIAGNOSTIKA

SETRA GEAR a.s. zajišťuje vlastními kvalifikovanými pracovníky veškerou servisní činnost potřebnou při montáži a následném plynulém provozu převodových zařízení a pohonů. Servisní činnost je prováděna zejména v době plánovaných odstávek, havárií převodovek nebo celých pohonů. Tato servisní činnost je prováděna na všech typech převodových zařízení od různých výrobců.

Základní servisní úkony:

  • Pravidelné prohlídky (revize) převodových zařízení, s následným vyhodnocením stavu (technická zpráva) a doporučením

  • Nepravidelné prohlídky - na vyžádání zákazníka při podezření poruchy, s následným vyhodnocením stavu (technická zpráva) a doporučením

  • Evidence převodových zařízení zákazníka včetně monitorování stavu s doporučením pořadí oprav a revizí jednotlivých zařízení

  • Diagnostická měření (měření vibrací – vibrodiagnostika, ustavování pohonů a spojek pomocí laseru, kontrola ustavení souososti strojů, měření hluku, termodiagnostika) s následným vyhodnocením stavu (technická zpráva, měřící protokol) a doporučením

  • Havarijní opravy zařízení přímo na místě pro možnost co nejkratšího náběhu zařízení zpět do chodu.

  • Montáž a ustavení nových a opravených převodovek, včetně vyrovnání pohonu a předání zákazníkovi. Samozřejmostí je účast šéfmontéra při uvedení pohonu do provozu

  • Opravy – zahrnují určení a zajištění optimálního postupu při plánovaných i neplánovaných opravách převodovek

  • Rekonstrukce – zahrnuje rekonstrukci převodovek v požadovaném rozsahu přímo u zákazníka, například v době odstávky nebo ve vlastních prostorách v sídle firmy. Běžným standardem je předešlá výroba a dodávka potřebných náhradních dílů.

  • Preventivní údržba je činnost, která se provádí před výskytem poruchy, aby se předešlo hrozícímu selhání. Je to údržba stroje nebo zařízení prováděná podle předem stanoveného časového plánu prohlídek. Má za cíl předcházet poruchám včasným vyhledáváním a odstraňováním možných příčin jejich vzniku a sestavení harmonogramu dalších kroků v rámci preventivních oprav. Je navržena tak, aby udržovala a zvyšovala efektivní využití výrobních kapacit, a sleduje tři hlavní zásady prevence:zachování normálních podmínek, včasné odhalení abnormalit, rychlá reakce.

Ustavování souososti hřídelí:

Každý výrobní proces vyžaduje přenos energie do výrobního stroje, respektive přenos točivého momentu z hnacího na hnaný stroj. Vždy platí, že k nejúčinnějšímu přenosu dochází při souosém uložení hřídelů, když se chovají, jako by tvořily jeden celek.

Správné ustavení souososti hřídelí ve strojírenství je rozhodující pro předcházení předčasným haváriím ložisek, opotřebení hřídelí, těsnění a vzniku vibrací. Dále snižuje riziko přehřívání ložisek a nadměrné spotřeby elektrické energie. Při správném ustavení souososti spotřebovává stroj méně energie a mechanické součásti jsou vystaveny menšímu namáhání, což vede k výraznému snížení výskytu poruch.

Hlavním cílem ustavení je maximalizace provozní spolehlivosti, a tím prodloužení životnosti strojů a zařízení. 

Ukázky prací:
bottom of page